راه سوباتان در پی بارشهای متوالی برف بسته شد.

این جاده 36 کیلومتری که حدود 7 کیلومتر آن در ارتفاعات 1500 به بالا واقع شده با بارش اولین برف پاییزی بسته می شود و به بهانه خالی از سکنه بودن  ، مسئولبن هبچ اقدامی نکرده و تا ذوب شدن طبیعی برفها بسته می ماند.

چنانچه این جاده بعنوان یک جاده منطقه توریستی تحویل وزارت راه و راهداری گردد بی شک سوباتان به دلیل استعداد بالقوه بالای انجام ورزشهای زمستانی چیزی از بهار کم نخواهد داشت.