در پی بارشهای سنگین برف راه سوباتان مسدود است.

راه سوباتان باز می شود .

قرار است تعدادی از پاترول داران با بستن 4 زنجیر راه سوباتان را باز کنند.

این تنها روش باز نگه داشتن راه سوباتان است.