راه سوباتان باز است.

اگرچه برف امسال سوباتان زودرس بوده ولی راه سوباتان هرگز بسته نشده است.

اولین برف پاییزی امسال سوباتان در تاریخ 12 آبان  این ییلاق زیبا را سفید پوش کرد و بعد آن نیز چندین مرحله برف بر زمین نشست ولی به دلیل سبک بودن بارشها و تردد مستمر اهالی ، راه هرگز بسته نشده است و هر هفته تعداد کثیری از ساکنین به سوباتان مراجعه می کنند.