جمعی از دوستداران سوباتان با هماهنگی قبلی دیدارهایی را با مسئولین مختلف استانداری گیلان داشتند که هر یک از این دیدارها دستاوردهایی را در پی داشت.

اولین ملاقات با آقای هاشم پور مدیرکل امور سیاسی انجام گرفت که موضوع برگزاری انتخابات شورا بطور مشترک بین روستاهای سوباتان و کلمر و برون بالا و پایین خواسته ملاقات کنندگان بود . مدیرکل امور سیاسی در پاسخ به این تقاضا مدارک و مستنداتی را مطالبه نمودند که قرار شد در اولین فرصت در اختیار ایشان گذاشته شود.

دیدار دوم با معاونت فنی و عمرانی استانداری صورت گرفت. ایشان نیز اعلام نمودند که فاز اول آسفالت کیش دیبی به سوباتان بطول 6 کیلومتر بزودی اجرایی خواهد شد.

دیدار سوم هم با مدیرکل امور روستایی و عشایری صورت گرفت.آقای پیرعلایی نیز خبر اختصاص 50 میلیون تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه نیمه تمام سرویس بهداشتی عمومی سوباتان را دادند.