تا حالا شنیده بودیم ” از محبت خارها گل می شوند ” ، اما در سوباتان دیدیم ” در زمستان خارها گل می شوند ” . سرمای شدید و ورزش باد و بوران در دشتهای سوباتان ، این بار بجای گلهای سرخ شقایق ، خارها را به بوته های سفید و زیبایی تبدیل کرده که چیزی از زیبایی بهار کم ندارد .

این دشتها زمانی پوشیده از بوته های شقایق سرخ بود و اینک تا چشم کار می کند گلهای سراپا سفید …….

قدم زدن در میان این دشتهای زیبا حال و هوای دیگری دارد . 

سفید پوشی تک درختان نیز بر زیبایی این ییلاق بهشت گونه افزوده است . اما حیف و هزاران حیف که به دلیل عدم وجود راه دسترسی مناسب این همه زیبایی شگفت انگیز بدون بهره برداری علاقمندان باقی می ماند .