در بخش وجه تسمیه سوباتان گفته شد که در این خصوص دو نظریه وجود دارد:

1.سووتون در زبان تالشی بمعنی محل رویش گلپر

2.سوباتان در زبان ترکی بمعنی محل فرو رفتن آب

در محله نظیریها دره کوچکی وجود دارد که در وسط آن حفره ای ایجاد شده بود که آبهای جاری اطراف داخل آن حفره شده و در زمین فرو می رفت.

این حفره به دلیل تجمع تفاله و زباله های موجود اطراف مسدود شده و آب های جاری در دره بصورت حوزچه ای در آمده است.

با اندکی تلاش می شود این حفره را باز و راه عبور همیشگی آب را هموار نمود.