معمولاً سوباتان به دلیل مرکزیت ییلاقات منطقه ، در امور سیاسی و انتخاباتی هم ، حرفها برای گفتن داشته است . اکثر نمایندگان ادوار گذشه تالش برای جلب آراء مردم به سوباتان هم سری زده و قولهای فراوانی برای حل مشکلات این منطقه داده اند ، اگر چه بسیاری از آن وعده ها هرگز عملی نشده اند .

کاندیداهای این دوره نیز سوباتان را از دایره فعالیتهای تبلیغاتی خود خارج نکرده اند . اولین کاندیدای این دوره برادر حسین نیرومند بود که به همراه جمعی از طرفداران خود در سوباتان حضور یافته و با اقشار مختلف سوباتان دیدار کرده و در پایان سفر خود با تک تک بازاریان دید وبازدید کرده ودر حین این دیدارها قولهای زیادی برای حل مشکلات سوباتان در صورت انتخاب شدن دادند .

در حاشیه این دیدار آقای نیرومند و همراهانشان از کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان نیز بازدید نموده و یک جلد کتاب ” نگاهی به تاریخ لیسار و سوباتان ” نوشته استاد شاپور رضاقلی پور را بعنوان هدیه سوباتان دریافت نمودند .