جمعه شب مهندس بابک باباخانی شهردار لیسار و اعضای شورای شهر لیسار آقایان شهاب غفاری ، حاج عسگر آصفی ، سید حمداله سید ترابی و سید هابیل میربهاری در مسجد سوباتان حضور یافته و بهمراه اهالی به عزاداری و زنجیر زنی پرداختند .

شرکت در مراسم زنجیر زنی

مسجد سوباتان امسال با حضور مداح با تجربه آقای ادریس اردبیلی برنامه های عزاداری خوبی را برگزار خواهد کرد .

لازم به ذکر است که متولی قانونی ییلاق سوباتان شورای بخش کرگانرود است که متاسفانه هیچ نقش و حضور موثری در این منطقه نداشته و شاید بعضی از اعضا شورای بخش در زمان مسولیت خود به سوباتان نرفته باشند .