امانوئل فرانسوی جهانگرد جوانی که از سوباتان و موزه مردم شناسی بازدید نمود.

 

او با یک دوچرخه خوابیده خاص از طرف دریاچه نئور به سوباتان آمده بود.امانوئل از فرانسه به آلمان و سپس به چند کشور اروپایی سفر کرده و از طریق ترکیه وارد ایران شده بود . او قصد داشت تا تهران و سپس اصفهان و شیراز رکاب بزند. امانوئل سپس به هند و نهایتا به فرانسه باز خواهد گشت.

او هم مثل من زبان انگلیسی را کامل بلد نبود.

از او پرسیدم سفرت چه مدتی طول خواهد کشید.

در جواب گفت : 6month

پس از بازدید موزه با خربزه از او پذیرایی کردم و سپس بطرف تالش حرکت کرد.