در پی ثبت جنگلهای هیرکانی ایران در چهلمین اجلاس سازمان یونسکو در باکو بعنوان میراث جهانی یونسکو جنگلهای لیسار در منطقه حفاظت شده 32 هزار هکتاری بعنوان یک سایت ویژه از جنگلهای هیرکانی به ثبت میراث جهاتی یونسکو رسید.

جنگلهای هیرکانی بقایای جنگلهای دوران سوم زمین شناسی می باشند که 2 میلیون هکتار آن در ایران قرار دارد.

از این مقدار جنگل 3 سایت لیسار تالش ،گشت رودخان فومن و سیاه رود رودبار در استان گیلان قرار گرفته است.

با ثبت این جنگل در میراث جهانی یونسکو این مناطق می تواند به نقاط مقصد گردشگران جهانی تبدیل شده و موجبات رشد و توسعه پایدار منطقه را فراهم آورد.

مشخصات کامل و مختصات فنی این سایت جنگلی در تابلویی در ورودی جاده هره دشت شمالی لیسار نصب شده است.