مسافران عزیزی که با ماشینهای شاسی بلند به سوباتان تشریف می آورید و قدم روی چشمان ما می گذارید شما را قسم میدهم به جان عزیزانتان مواظب چمنزارهای سوباتان باشید.

شما را بخدا طبیعت سوباتان را مال خودتان و فرزندانتان و آیندگان خودتان بدانید.

بخدا اگر اینطوری پیش بره تا چند سال آینده زیبایی سوباتان نابود خواهد شد .

شما را قسم میدم به هر چیزی که اعتقاد دارید به این خواهش عاجزانه من توجه کنید .

برکه بیده پشت

چمنزار دشت بیده پشت