معماری اکثر خانه های سوباتان در گذشته های نه چندان دور با استفاده از چوب و تخته جنگلی انجام گرفته است . البته در این معماری خاص پی و کرسی ساختمانها با استفاده از نوعی سنگ محلی ساخته میشده . در سوباتان یک واحد ساختمان وجود دارد که دهها سال پیش مرحوم مشهدی حسین منصوری آن را با استفاده از سنگ محلی احداث نموده است .

مرحوم مشهدی حسین منصوری مالک بنای سنگی سوباتان

 

البته یک بنای سنگی دیگری که بعنوان انباری ساخته شده در ملک برادران داودی بچشم میخورد .

اخیرا حقیر نیز در ساخت اکو کمپ خود تعدادی از سوئیتها را با این سبک معماری سوباتان بنا خواهم کرد که اولین ساختمان 45 متری در حال احداث می باشد .