مجوز موزه مردم شناسی عشایری سوباتان برای 1 سال دیگر تمدید شد.

این موزه تنها مجموعه غرب گیلان است که در ساختمانی مستقل اداره می شود.