در پاییز سال 91 قسمتهایی از چمنزارهای سوباتان توسط افرادی به قصد تصرف شخم زده شد و دامداران بومی که معتقدند این منطقه بیش از 100 سال است که جزو مراتع و چراگاههای گله هایشان بوده به این مسئله عکس العمل نشان داده و مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیصلاح اعلام نمودند . در ادامه روز پنجشنبه مورخ 92/2/12 متصرفان با یکدستگاه تراکتور در همان محل حضور یافته و قصد شخم مجدد زمین مذبور را داشتند که دامداران با قصد اعتراض به این امر گله های گوسفندان خود را به محل هدایت کرده و زمین شخم خورده را به تصرف گوسفندان در آورده و مانع شخم زنی شدند . پیش بینی می شود چنانچه مسئولین دخالت نکرده و موضوع را حل ننمایند بین دامداران و مدعیان زمینهای شخم زده شده درگیری و اختلاف ایجاد شود . خبر اولیه این ماجرا در سال 91 با عنوان ” سوباتان گاز زده شد ” در سایت خبرگزاری ایسنا درج گردید و تعدادی از جراید نیز این مطلب را به نقل از ایسنا چاپ کردند .