چمنزارهای سوباتان با ارزشترین دارایی این منطقه توریستی است که این روزها به شدت در حال تخریب و ویرانی است .

عامل انسانی از جمله موتور سواران و آفرود ها از عوامل اصلی تخریب چمنزارهای سوباتان میباشد.

بی مسئولیتی مسئولین و عدم نظارت باعث شده عوامل زیر به شدت این سرمایه ملی را به نابودی بکشاند:

تخریب گروههای آفرودی

تخریب موتور سواران

کندن و برداشت خاک از چمنزارها به جهت پر کردن پی ساختمانها توسط نیسان داران

روشن کردن آتش در دهها نقطه توسط توریست نماها

ووووو

خدا کنه ادارات ذیربط چاره اندیشی کنند.