دفتر ساماندهی گردشگری و مسافر کاشانه سوباتان که در بهار 98 در ورودی سوباتان راه اندازی شد در اوایل زمستان در اثر وزش بادهای موسمی تخریب و از جا کنده شد.

بهتر است این دفتر براساس معماری سنتی سوباتان ساخته شود تا ضمن همگونی با معماری محلی از استحکام خوبی برخوردار شود.