امسال بیشترین گروههای آفرودی بدون کوچکترین کنترل و نظارت وارد سوباتان شده و بعضی از این گروهها با رفتارهای غیر انسانی شدیدترین خسارات را به طبیعت بکر سوباتان وارد آوردند .

متاسفانه کوچکترین اقدام نظارتی و پیشگیرانه هم از سوی مسئولین مربوطه صورت نمیگیرد و اگر با این روال کار پیش برود در چند سال آینده چیزی از طبیعت بکر و بی مثال سوباتان باقی نخواهد ماند .

آخرین اقدام وحشیانه این گروهها تخریب برکه زیبای بیده پشت است که یکی از چشم اندازهای بی نظیر سوباتان بشمار میرفت . بنقل از شاهدان محلی 7 دستگاه ماشین شاسی بلند با وارد شدن به برکه مذبور و تفریح چند دقیقه ای بی معنی برکه را به این روز انداختند .

  در این تفریح بی معنی و وحشیانه چمنزارهای اطراف برکه نیز خسارات فراوان و غیر قابل جبرانی را متحمل شدند .

 آیا وقت آن نرسیده که برای ورود این چنین گروههای مخرب به مناطق بکر و طبیعی ضوابطی تعیین گردد .

برکه یک هفته قبل از تخریب

برکه در زمستان هم زیبایی خاصش را دارد .

برکه در میان برف سفید