شش سال است که فعالیت خدمات گردشگری خود را آغاز نموده و در این مدت فعالیتهای متعددی از قبیل تاسیس موزه ، شرکت در نمایشگاههای ملی و استانی و کارگزاری هزاران نفر توریست داخلی و خارجی را انجام داده ام.

حالا وقت آن رسیده بود که با تاسیس شرکتی همه فعالیتهای مربوطه تحت نام این شرکت انجام شود .

تاسیس شرکت تعاونی خدمات گردشگری “” تالش دشت سوباتان “” فرصتی بود که تمامی اعضای 8 نفره خانوادگی بطور مساوی در آن سهامدار شده تا همگی در پیشبرد اهداف آن سهیم باشند.

در لوگوی شرکت ، کوه دوشاخه نماد کوه مشهور سوباتان یعنی “” هاچا داش”” شاخه های گل نماد دشتهای شقایق و نوارهای سبز نماد چمنزارهای زیبای سوباتان است.