یداله عظیمی تاریخ شفاهی لیسار و سوباتان با 98 سال سن در گذشت.

عظیمی پیر مرد باسوادی بود که تاریخ 200 سال پیش لیسار و سوباتان و حتی تالش را به نقل از مرحوم پدرش به زیبایی و بیانی شیوا باز گو می کرد.

داستان زندگانی شهید مشروطیت ملا عزیز شریعتمدار هره دشتی را که به نقل ایشان در این سایت ثبت شده مطالعه نمایید.