گرچه هنوز نیمه پاییز است گویا سوباتان پاییز ندارد.

نقاش زبردست تابلوی طبیعت زیبای سوباتان در 15 آبان نیمه پاییز با دو مظهر برف بعنوان نشانه زمستان و سبزه بعنوان نماد بهار تابلو خوش رنگی را خلق کرده است که هرگز نقاشان بزرگ جهان توان چنین هنر نمایی را ندارند.

نقاش این تابلوی زیبا دو رنگ سفید و سبز را چنان در هم آمیخته که گویا اینجا هم بهار است و هم زمستان.

تماشای صحنه های چشم نواز این تابلوی قشنگ پاییز را بالکل از ذهنت دور می سازد.