همه ساله با آغاز بارشها از نیمه دوم شهریور چمنزارهای سوباتان سرسبز شده و بهار دومی را بنمایش می گذارند.

کیفیت این سر سبزی مجدد بستگی به تناوب بارشها و تابش خورشید دارد.

گرچه امسال بارش شهریوری دیرتر صورت گرفت ولی سوباتان در حال سرسبزی مجدد است.

این سبزینگی تا بارش برف ادامه داشته و گردشگران پاییزی از این موهبت الهی بهره می جویند.

تصاویر زیر کیفیت سرسبزی سوباتان در پاییز 97 را نشان می دهد.

در روزهای آتی تصاویری از بهار دوم سال 98 سوباتان را تقدیم کاربران عزیز خواهم کرد.