گرمی هوای قبل از عید نوروز باعث بهاری زود رس شد . طبیعت زودتر از سالهای پیش از خواب زمستانی بیدار گشت . گرچه سرما و برف و باران فروردین ترمزی شد برای رسیدن زود هنگام بهار ، اما بهار خودنمایی می کند . مسیرهای منتهی به سوباتان در ارتفاعات پایین تر ، سفره های خوش رنگ خود را آرام آرام می گسترانند .

باغ پر گلی در بسک

چمنزارهای سوباتان نیز زودتر از همیشه سرسبزی خود را بنماش گذاشته اند .