پیرو تقاضای كتبی اهالی 4 روستای سوباتان ، كلمر ، برون بالا و پايين و موافقت بخشداری لیسار و فرمانداری تالش و نهايتاً استانداری گیلان و ارسال تقاضا به وزارت كشور در صورت موافقت با ادغام ٤ روستای مذكور انتخابات روستا در سال ١٤٠٠  در سوباتان برگزار خواهد شد.

قرار است تعدادي از لیساریهای مقیم تهران بهمراه نماینده مجلس ضمن مراجعه به وزارت كشور پیگیر نامه استانداری باشند.

در صورت اجرای انتخابات در این روستای توریستی و تعیین دهیار رسمی بسیاری از مشكلات از جمله حل معضل زباله و حفاظت بیشتر از محیط زیست امكان پذیر خواهد شد.

روستای هدف گردشگری سوباتان با بیش از ٥٠٠ خانوار ساكن فصلی و پذیرش سالیانه بیش از ١٠ هزار نفر توریست داخلی و خارجی متولی رسمی ندارد.

همین امر باعث شده كه مشكلات عدیده ای دامن گیر این روستای زیبا شود.