برای اولین بار جشنواره بومی و محلی در ییلاق شکردشت برگزار می شود . دشتهای شقایق این ییلاقات در خرداد بی مثال و روح انگیز است .