مواجه شدن در ارتفاع 2000 متری در بام سوباتان با یک برکه زیبا بسیار جالب توجه است.

همه ساله در فصول زمستان و بهار بر اثر بارشهای برف و باران این برکه بطور طبیعی آبگیری شده و در تابستان خشک می شود.

در قسمت غربی برکه دریچه و جویی هست که در صورت زیاد شدن آب برکه از این قسمت تخلیه میشود.

با کمترین تلاش می شود این دیواره را کمی بالاتر آورد و ماندگاری آب در برکه و در نتیجه عمر برکه را بیشتر کرد تا در تابستان نیز گردشگران از زیبائیهای آن بهره ببرند.

این برکه آبشخور خوبی برای پرندگان و حیوانات منطقه نیز هست. 

با انتفال آب سر ریز و اضافی چشمه گزنه هونی که در 150 متری این برکه قرار دارد می توان برکه را سالی 12 ماه زنده نگه داشت.

آنچه که در تابستان اهالی بومی منطقه را آزار می دهد رفتار ضد زیست محیطی ماشینهای آفرودی است که وارد این برکه خالی از آب شده و برای چند لحظه خوشی کف برکه را شخم زده و صحنه های زننده ای را خلق می کنند.

بیایید برکه بیده پشت سوباتان را دریابیم.