امسال برف پاییزی سوباتان سنگین بود.

چهارشنبه 29 آبان بهمراه دوستان عازم سوباتان شدیم که حدود 20 سانت برف روی زمین نشسته بود.

 پنجشنبه و جمعه را نیز جاتون خالی در سوباتان بودیم و همچنان برف می بارید.

زمستان سوباتان نیز از زیبایی خاصی برخورداره و چیزی از بهار کمتر نداره.