در روزهای اخیر برف سنگینی در سوباتان بر زمین نشست.

این میزان بارش برف در دو سه سال اخیر بی سابقه بوده .

راه سوباتان همینک مسدود است.

این برف زمینه برگزاری سومین جشنواره آدم برفی سوباتان را فراهم می آورد.

اگر بخشدار جدید لیسار همکاری نماید جشنواره خوبی را می شود در دهه فجر امسال اجرا نمود .

جابر امینی بهمراه محمدرضا محبی نگهبان سوباتان