بارش برف در اردیبهشت و خرداد در سوباتان دور از انتظار نبوده و نیست. در سالهای گذشته شاهد بارش برف در ایام دو ماهه اول سال در سوباتان بوده ایم ، اما بارش برف 20 سانتی متری بلکه کمی بیشتر کم سابقه بوده و بنا بر اظهار مطلعین شاید در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.

 جمعه ساعت 5/30 صبح وقتی از خواب بیدار شدم یکباره سوباتان را سفید پوش دیده و از حجم برف شوکه شده بودم. تا ساعت 10 صبح بارش همچنان ادامه داشت. هرکس با وسیله ای سوباتان را ترک می کرد.