بارش برف زود هنگام در ارتفاعات تالش دور از انتظار نیست . اما بارش برف سنگین به این اندازه در نیمه اول مهر کمی دور از اذهان بود و همین امر باعث شد تعدادی از عشایر غافلگیر شوند .

با اینکه اداره هواشناسی از چند روز قبل هشدار بارش چنین برفی را داده بود ، اما تعدادی از چوپانان منطقه شاید باور چنین بارشی را نداشتند.

نمای کلی سوباتان

 

و شاید هم این اولین آدم برفی سال 1396 باشد .