بارش برف بهاری در سوباتان سابقه فراوانی داشته و معمولا در فروردین ماه و حتی تا نیمه اردیبهشت شاهد بارش برف در سوباتان بوده ایم.

اما بارش برف 40 سانتیمتری شاید در این زمان کم سابقه بوده است.

امسال بعد از عید تعدادی از دامداران گله های گوسفند خود را به سوباتان منتقل کرده بودند که با بارش این برف تقریبا سنگین غافلگیر شدند. البته آنان بر اثر تجربه همیشه علوفه کافی برای روز مبادا را ذخیره می کنند.