تماشای منطقه مسکونی سوباتان از ارتفاعات بالا یکی از چشم اندازهای دیگر این منطقه گردشگری است.

گرچه در ساخت وسازهای سوباتان هیچ الگوی معماری وجود ندارد و هر کسی با صلیقه شخصی خود ساختمانی را ساخته است اما مجموعه خانه ها از نماهای بالا تابلوی رنگی قشنگی را تشکیل داده اند .