با فرا رسیدن ماه اردیبهشت مسافرت گروههای طبیعت گرد به ییلاقات سوباتان آغاز می شود.امسال علیرغم سردی هوا و عقب افتادن بهار در این منطقه ، گروههای طبیعت گرد از هفته اول اردیبهشت سوباتان را مقصد سفر بهاری خود قرار داده و چندین گروه در این ییلاق زیبا حضور یافتند.

با شروع مسافرتها به سوباتان موزه مردم شناسی عشایری نیز بازگشائی شده و اولین گروه برای تماشای حدود 200 قلم ابزار و لوازم زندگی عشایر منطقه از این موزه بطور رایگان بازدید کردند.