همانطوری که در قسمت وجه تسمیه سوباتان گفته شد ، یکی از دلایل نامگذاری سوباتان به این نام ، این است که در نظیری محله سوباتان حفره ای وجود داشته که آبهای سطحی اطراف و چشمه ها در آن حفره فرو می رفته که این امر باعث نامگذاری سوباتان (محل فرو رفتن آب) شده است ، این حفره به دلیل ریخته شدن زباله و تفاله ساختمانی پر شده بود و آبهای اطراف در آن گودال جمع می شد . اخیراً تعدادی از همسایگان زحمتکش آن محل (حاج فتح اله نظیری -حاج خدابخش ناطقی و حاج حسام الدین منتظری) اقدام به پاکسازی محل و در نتیجه باز گشائی مجدد حفره نموده اند . حال دوباره جریان آب در حفره معروف سوباتان برقرار شده و هم اکنون بیش از 3 اینچ آب در این حفره فرو می رود . تا کنون کسی اطلاع ندارد که این آبها به کجا ریخته و یا از کجا سر در می آورد .