موزه مردم شناسی عشایری سوباتان در سال 1392 تاسیس گردید. در این مجموعه حدود 230 قلم ابزار و لوازم زندگی مردمان بومی منطقه بنمایش گذاشته شده است.

قدمت اشیاء گاها به صدها سال نیز می رسد.

سالانه حدود ده هزار توریست داخلی و خارجی از سوباتان بازدید می کنند که بسیاری از این گردشگران از موزه سوباتان نیز بازدید بعمل می آورند.

بازدید از این موزه برای عموم رایگان است.

این موزه با 100 متر زمین و یکباب ساختمان و کلیه اشیاء وقف مشروط شده است ، به این معنا که اگر فرزندان و نوادگان بنده روزی و روزگاری تمایل نداشته باشند که این موزه را به همین شکل اداره کنند حق تعطیلی آن را نداشته و باید تحویل میراث فرهنگی منطقه نمایند.