اکثر مسافران سوباتان از موزه مردم شناسی سوباتان بازدید کرده و این بازدید جز برنامه اصلی همه تورها میباشد.