ییلاق سوباتان و روستاهای حومه آن که در شعاع 3 کیلومتری قرار گرفته اند بیش از 400 خانوار داشته که بیش از نیمی از سال را در آنجا زندگی می کنند . در این منطقه که بعنوان روستای ییلاقی عشایری هدف گردشگری نیز انتخاب شده به دلیل عدم وجود برق شبها بیش از 200 ژنراتور برق کار می کند و هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل می نماید . فاصله شبکه برق فشار قوی از روستای لرد بسک تا روستاهای بهم چسبیده کلمر و سقاچول که بیش از 20 خانوار دامدار بطور دائمی در آنجا زندگی می کنند حدود 4 کیلومتر بوده و فاصله این روستاها تا سوباتان نیز حدود 1 کیلومتر است . آقای مهندس  اشرف رئیس اداره برق تالش از نزدیک این مناطق را بازدید نموده و طی درخواست اعتبار پروژه های سال 91 برای سوباتان – کلمر و سقاچول نیز بعنوان روستاهای بی برق تقاضای اعتبار شده است . امید است نظر لطف کمیته برنامه ریزی شهرستان و همچنین نماینده محترم تالش شامل حال این مناطق گردد . لازم به ذکر است اعتبار مورد نیاز برای این پروژه حدود 200 میلیون تومان برآورد شده است .

آقای مهندس اشرف رئیس اداره و مهندس ملکی در حال بازدید از روستای کلمر  = فروردین 90