روز پنجشنبه 26 اردیبهشت بدنبال سرد شدن هوای سوباتان و بارش شدید باران تگرگ سختی باریدن گرفت و ارتفاعات هاچا داش و اطراف آن کاملاً سفید پوش شد . این پدیده در این زمان از سال نادر و بسیار جالب و دیدنی بود .