یکی از شاخه های موزه های مردم شناسی ایجاد غرفه اسناد آن منطقه است.

این غرفه به منظور نشان دادن قدمت تاریخی و همچنین اتفاقات مختلف ادوار گذشته آن منطقه ایجاد می گردد.

سوباتان منطقه ای است که از قدمت تاریخی هزاران ساله برخوردار است اما اسناد زیاد قدیمی در دسترس نیست.

قدمی ترین اسناد بدست آمده مربوط است به علت مهاجرت قوم شاندرمنی ها به تالش شمالی و چندین قباله و  قرارداد و حکم انتصاب رئیس پاسگاه ژاندارمری روستا.

در صورت مسافرت به سوباتان اسناد مربوطه را در موزه مردم شناسی ببینید.