سوباتان با بیش از 400 خانوار و با فاصله کمتر از 10 کیلومتر با آخرین ترانس فشار قوی فاقد برق شهری بوده و همه ساله صدها موتور برق با هزینه گزاف و ایجاد آلودگی صوتی و محیطی و ……. برق مورد نیاز اهالی را تامین می کنند .

اخیراً اولین پنل برق خورسیدی که می تواند برق حدئد 10لامپ کم مصرف و یکدستگاه تلویزیون را تامین کند بر سقف خانه یکی از اهالی سوباتان نصب شد . آقای منافی که بازنشسته وزارت بهداشت است بعنوان اولین نفر با هزینه تقریبی 2/5 میلیون تومان اقدام به این حرکت شایسه کرده است . دولت می تواند با حمایت از این طرح به کاهش مصرف سوختهای فصیلی و تخریب جنگلهای منطقه و کاهش آلودگیهای مربوطه اقدام نماید .