با اینکه دامداران و گله داران هنوز همگی در سوباتانند و بازار هم همچنان دایر است ، اولین برف پاییزی سوباتان را سفید پوش کرد.

سوباتان ییلاق زیبایی است که در ارتفاع 2000 قرار داشته و با اولین برف رخت سفید بر تن می کند.

اما نه دامداران و نه بازاریان به این سادگی سوباتان را ترک نمی کنند و همچنان در این ییلاق زیبا حضور دارند.

البته عمر برفهای پاییزی نیز بسیار کوتاه بوده و با اولین تابش آفتاب آب می شود.

اما با فرا رسیدن زمستان و شروع یخبندان تمامی اهالی سوباتان را ترک کرده و سوباتان خالی از سکنه می شود.

در دهه های گذشته دهها دامدار بهمراه خانواده و گله های خود تمام سال را در سوباتان می گذراندند.

آنها طویله های بزرگ چوبی و کاهگلی داشتند که دهها و شاید صدها دام خود را در داخل آن نگهداری می کردند بشکلی که در برفهای سنگین گاها دو ماه و شاید هم بیشتر گله را در داخل طویله نگهداری می کردند.

این طویله های بزرگ ….کوم …. نامیده می شدند که نمونه هایی از آنها هنوز هم در گوشه و کنار سوباتان بچشم می خورند.

نمایی دیگر