پنجشنبه شب مورخ 25 آبان اولین برف پاییزی ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد . در پی کاهش دما اولین برف سوباتان را سفید کرد ولی چون میزان بارش برف کم بود ارتفاعات بالای سوباتان سفید پوش شد . اگر زیرساختهای اصلی سوباتان فراهم گردد و خصوصاً مشکل راه سوباتان حل شود ، این منطقه می تواند به قطب ورزشهای زمستانی استان تبدیل شود . استعدادهای جغرافیایی سوباتان ، زمینه را برای انجام انواع ورزشهای زمستانی فراهم کرده است .