در سالی که گذشت 30 قلم ابزار و لوازم قدیمی به لوازم موجود موزه سوباتان اضافه شد و اشیاء موزه به 230 قلم رسید.

این اشیاء قدیمی شامل لوازم کار دامداری و کشاورزی و لوازم خانگی و زندگی چوپانان قدبمی سوباتان می باشد که از 50 تا بیش از 150 سال قدمت دارند.

بازدید از موزه سوباتان رایگان است.