از طلا گشتن پشیمان گشته ایم    مرحمت فرموده ما را مس کنید .

سالها اهالی سوباتان آرزو داشتند تا بازار سوباتان با سنگهای کوهی محلی سنگ فرش شود و بازاریان از گرد و غبار تابستانی نجات یابند . دو سال پیش بخشداری لیسار که متولی امور سوباتان است با استفاده از ماشین آلات تعاونی دهیاریهای لیسار چندین کامیون سنگ کوهی به بازار سوباتان انتقال داد و قرار شد سریعاً کار انجام شود . البته مردم فهیم سوباتان هم مانند همیشه آمادگی همیاری و مشارکت را داشتند .

ولی متاسفانه حدود 2 سال از آن جریان می گذرد و نه تنها بازار ما سنگ فرش نشده بلکه چندین کامیون سنگ کوهی رها شده در بازار، مانع تردد مردم گشته و مشکلات فراوانی را برای اهالی ایجاد کرده است .

تقاضای اهالی از مسئولین فعلی این است که اگر امکان اجرای این پروژه نیست ، حداقل با جمع آوری سنگهای موجود مشکل تردد مردم را حل نمایند .