هفته گذشته قسمتی از چمنزارهای سوباتان که توسط افرادی شخم زده شده بود شبانه چپر کشی شد و در پی اعتراض دامداران محلی با حضور نمایندگان اداره منابع طبیعی تالش چپر کشی تخریب گردید . ولی متصرفان با ادعای داشتن مستثنیات قانونی و مالکیت بر این زمینها ، اقدام به ساخت یک باب چادر پلاستیکی نموده و در زمین مذبور مستقر شده اند . گویا دامداران در نظر دارند از طریق شکایت به مراجع قضایی نسبت به رفع تصرف آنان اقدام کنند . انشاالله این مشکل با درایت مسئولین بطور قانونی و مسالمت آمیز حل شود و از درگیری بین دامداران و متصرفان جلوگیری بعمل آید .