در بیده پشت سوباتان برکه کوچکی هست که در فصل تابستان خشک میشد اما در فصول دیگر پر از آب و در فصل زمستان یخ می زد .

مدتی بود که با جمعی از دوستان بفکر انتقال آبی به برکه و احیاء آن بودیم که امسال با همکاری تعدادی از عشایر و دامداران محلی مازاد آب مصرفی آنان را به برکه انتقال داده و مانع خشک شدنش شدیم .

حالا برکه ضمن ایجاد سرسبزی در منطقه به آبشخوری مناسب برای گله ها و احشام تبدیل شده است .