آمار بازدید سایت سوباتان از 435 هزار مورد گذشت.

این سایت بدون اتصال به هیچ سایت دیگری و بدون استفاده از ترفندهای افزایش بازدید فقط و فقط به اعتبار نام …سوباتان … مورد بازدید افراد زیادی قرار می گیرد.

آمار روزانه بازدید کنندگان سایت سوباتان در خرداد هر سال از 1000 نفر فراتر نی رود.

این سایت تنها مجموعه کامل از اطلاعات جامع سوباتان است که از سال 92 راه اندازی شده و مورد اقبال کاربران قرار گرفته است.