سوباتان ییلاقی است که از دیرینه بسیار بالایی برخوردار است.

قدمت مسجد جامع سوباتان و بازارچه سنتی آن مثال زدنی است.

آلبوم رجال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و امنیتی سوباتان می تواند به یک جاذبه فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

مدیریت موزه مردم شناسی سوباتان در نظر دارد با تهیه چند آلبوم عکس یاد بزرگان و افراد موثر سوباتان قدیم را زنده کند.

آلبوم رجال 

آلبوم بزرگان ایل و طوایف مختلف

آلبوم صنعتگران

آلبوم بازاریان

آلبوم ورزشکاران سنتی

آلبوم والیبالیستهای قدیمی

آلبوم چارواداران قدیمی

آلبوم اولین‌ها

آلبوم رانندگان قدیمی

وووو چند آلبومی است که یاد و خاطره بزرگان و پیشکسوتان و افراد موثر سوباتان را در موزه مردم شناسی زنده خواهد کرد.

بزرگان

 

صاحبان صنایع و مشاغل خاص

 

مغازه داران