عملیات ترمیم و باسازی راه عشایری سوباتان به برون توسط اداره راه تالش آغاز شد . اعتبار این پروژه که حدود 60 میلیون تومان بود از طریق معاونت مناطق محروم و امور  عشایری استان اختصاص یافته بود که متاسفانه بدلیل کمبود اعتبارات کل مبلغ فوق تخصیص نیافت و این پروژه در محلی بنام ” یوک قیرن ” نیمه تمام باقی ماند .احداث این راه عشایری مشکل دامداران روستاهای “بینه هونی ” ، ” برون بالا ” و ” برون پایین ” که سکونت دائمی در این روستاها دارند را حل خواهد کرد . در حال حاضر دامداران این مناطق مایحتاج خود را با چهارپایان از طریق لیسار و یا سوباتان به روستاهای خود منتقل کرده و مشقات فراوانی را متحمل می شوند . نماینده محترم تالش آقای حاج محمود شکری قول داده است اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه از اعتبارات سال 91 تخصیص یابد.